Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

joulu ja jooseppi. kyllä miestä syrjittiin raskaimman mukaan.kun vaimo teki temput.tämä touhu vaiennetaan joulun sanomassa. 11.12.2017 09:13
Kansakoulukatu taas pysäköintikieltoon.Kerrostalojen kohdalla kielto molemmilla puolilla katua. 10.12.2017 14:54
teatteri uutiset.omat mutterit ei yhteiset mutterit.maksetaanko teilläkin osa palkkaa rahana.mitä kaikkea lauseet pitää sisällään. 07.12.2017 08:29
Syy ja seuraus sekoavat singulariteetissa, Melanen! T. Moskovan Mantere. 04.12.2017 16:49
Kiitos tästä taiteeseen liittyvästä Melastelusta! Täyttä asiaa! T. Moskovan Mantere. 25.11.2017 18:21

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Jörkka ei petä

15.12.2017

Juhani Melanen

Soteenkaaren päätä ei vaan näy!

15.12.2017

Papin Palsta

Taivaalta tähden valitsen

15.12.2017

Ville Skinnari

Hallitus haluaa rankaista työttömiä

15.12.2017


VT 12 ohitie:
Omakotiyhdistykset jättivät kuntalaisaloitteen

Viime tiistaina kuusi etelälahtelaista omakoti- ja asukasyhdistystä sekä Salpausselän luonnonystävät ry jättivät yhteisen kuntalaisaloitteen Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirralle. Aloitteessaan yhdistykset toivovat, että ohitien linjausta tarkasteltaisiin vielä huomioiden nykyinen taloudellinen tilanne, pohjaveden suojelu sekä muut ympäristönäkökohdat, ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet sekä tielain edellyttämä kohtuullinen ratkaisu.

Kaupunginjohtaja Myllyvirta otti aloitteen vastaan hieman kiusaantuneen oloisena, sillä hänen mukaansa yhdistysten kritisoima Launeen linjaus on jo niin yleis- kuin maakuntakaavassakin, eikä niitä kovin helposti lähdetä muuttamaan. Voisi hyvin kuvitella, etteivät tälläiset kuntalaisaloitteet ole kaupungintalolla kovin haluttuja, koska tässä ohitieasiassa on toivottu kaikkien vetävän yhtä köyttä Launeen linjauksen puolesta.

 - En näe asiassa mitään U-käännöstä, jolla yhtäkkiä linjaa muutettaisiin. Ohitie on tärkeä osa kaupungin keskustan suunnitelmaa, johon liittyy läheisesti matkakeskuksen rakentaminen nykyisen Mannerheiminkadun varteen. Maan parhaat asiantuntijat ovat todenneet Launeen linjauksen parhaaksi vaihtoehdoksi, enkä näe, että meidän pitäisi heidän osaamistaan epäillä totesi Myllyvirta.
 - Asia on ollut pöydällä jo niin pitkään, että jos nykyiset päätökset puretaan, voi olla ettei ohitietä tule seuraavaan 10 vuoteen linjasi Myllyvirta.

Kuntalaisaloite
Pöydän ääressä yhdistykset pääsivät valottamaan omia näkökantojaan ohitiestä kaupunginjohtaja Myllyvirralle.Kuvassa vasemmalta oikealle:Martti Vikberg, Helinä Rehn, Matti Kauppila, Marjo Liukkonen, Jyrki Myllyvirta, Helena Juutilainen, Hannu Mieskolainen ja Tapio Irri.

Puoli tuntia kestäneessä luovutustilaisuudessa omakotiyhdistysten edustajat pääsivät tuomaan esille kaupunginjohtajalle myös omia näkemyksiään.
 - Eri tievaihtoehtojen kannattavuuslaskelmat tulisi tehdä uudelleen. Renkomäen linjausta ei ole koskaan systemaattisesti suunniteltu, kun kaikki resurssit kohdennettiin Launeelle totesi Ali-Juhakkalan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Mieskolainen.
Lisäksi suurin osa nykyisen VT 12 liikenteestä on alueen sisäistä liikennettä, joten ohitie ei tule poistamaan läheskään kaikkea liikennettä nykyiseltä tieltä jatkoi Mieskolainen.
 - Suurin huoleni, on se, että Launeen linjaus toteutetaan ns. säästöversiona, jolloin karsitaan tärkeistä ympäristönsuojauksista huolehti Mieskolainen.

Helena Juutilainen
oli huolestunut tiestä, joka kulkisi tietyin osin jopa pohjaveden alapuolella.
 - Puhdas pohjavesi on asia, jota tulisi kunnioittaa. Tulevaisuudessa siitä voidaan jopa sotia, joten en ymmärrä tälläistä pohjavesien vaarantamista. Lisäksi jo vuonna 2007 Launeen ilmanlaatu todettiin Suomen huonoimmaksi. Nyt tavoitteena on saada tänne vielä lisää liikennettä ihmetteli Juutilainen.

Matti Kauppila
toi esiin mm. Itellan uuden logistiikkakeskuksen Pennalassa, joka tulee lisäämään tuntuvasti rekkaliikennettä Etelä-Lahdessa.
 - Minkä ihmeen takia kaikki nämä liikennepäästöt on tuotava keskelle asuinaluetta, jossa asuu yli 25 000 ihmistä ihmetteli Kauppila.
Kauppila ehdotti myös nykyisen Salpakangas-Okeroinen tien muuttamista valtatieksi tai vastaavasti raskaan liikenteen ohjaamista liikennemerkein jo nyt kyseiselle tielle.
 - Laki ei kiellä tätä. Kyseessä olisi tien tason nosto valtatietasoiseksi opasti Kauppila.
Juutilainen kertoikin tähän liittyen monista rekkamiehistä, jotka jo nyt käyttävät Okeroisten reittiä, sillä aikaa kuluu vain 5 minuuttia pitempään kuin keskustan läpi ajettaessa.

Launeen omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Marjo Liukkonen ihmetteli miksi Lahden kaupunki haluaa hirttäytyä liian kalliiseen suunnitelmaan, johon rahoja tuskin koskaan saadaan. Tähän Myllyvirta vastasi, että kaupungilla on vahva usko siihen, että rahat vielä saadaan, sillä suunnitelma on tärkeä valtakunnallisestikin.

Myllyvirta oli samaa mieltä Onerva Vartiaisen kirjoituksen kanssa siitä, että tie olisi rakennettu jo 90-luvulla, jos Lahdesta olisi silloin lähtenyt yhtenäinen viesti liikenneministeriöön.
 - Valtuusto päätti kolme kertaa Renkomäen linjauksen puolesta, mutta tietyt kaupungin tahot lobbasivat edelleen Launeen vaihtoehtoa, josta ristiriitainen viesti syntyi muisteli Mieskolainen.

Kuntalaisaloitetta käsitellään jatkossa varmasti valtuustossa, sillä kuntalaisaloite on aina käsiteltävä. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Omakotiyhdistyksillä on vahva usko siihen, että ohitieasiaan on vielä mahdollista vaikuttaa.
 - Jos ei muuten, niin vaihtamalla valtuusto. Tulossa on syksyllä kunnallisvaalit ja tämä ohitieasia on yksi johtavista vaaliteemoista. Äänestämällä voimme muuttaa valtuustoa ympäristöystävällisempään suuntaan toteaa Marjo Liukkonen lopuksi.

Petri Salomaa


Omakotiyhdistysten yhteinen kuntalaisaloite:

 

Aloite VT 12 Lahden ohitieasian uudelleen arvioimiseksi

Lahden strategian mukaan kaupunki kannustaa asukkaita ottamaan enemmän vastuuta asuinympäristöstään, jotta saavutettaisiin viihtyisä, terveyttä ja hyvinvointia edistävä elinympäristö.

Olemme olleet johdonmukaisesti huolissamme ohitiesuunnitelman ja sen myötä autoliikenteen lisääntyvistä haitallisista vaikutuksista koko Etelä- Lahden asuinympäristöön ja elinolosuhteisiin.

Liikenneministeri Merja Kyllönen on nimenomaan korostanut, että tässä taloudellisessa tilanteessa kaikkia tulevia hankkeita on vielä tarkasteltava uudesta näkökulmasta ja varteenotettavat vaihtoehdot on käytävä läpi. 

Esitellessään hallituksen liikennepoliittista selontekoa eduskunnalle 18.4.12 ministeri Kyllönen kertoi säästöistä, joita saavutetaan muuttamalla tiesuunnitelmia ”fiksummiksi” (HS 19.4.12) ja kohdennetulla rakentamisella (HS 7.5.12). 

Esimerkiksi on nostettu valtatie 12 (Lahti-Kouvola), jonka kustannusarvio pudotettiin 180 miljoonasta alle sataan miljoonaan. Näin voitaisiin toimia myös Lahden ohitielinjauksen kohdalla ja varmistaa samalla, että rahoitus järjestyy.

Edellä olevan perusteella esitämme:

1. Akuuttina toimenpiteenä, että Lahti ja muut toimijat tutkivat, millä edellytyksillä raskas läpikulkuliikenne voidaan osoittaa heti kulkemaan Renkomäen kautta, ja tarvittaessa varaavat Ala-Okeroistentien (Salpakangas-Renkomäki) perusparantamiseen 1 milj. euron määrärahan.

2. Ohitien tarvetta tulee tarkastella uudelleen huomioiden nykyinen taloudellinen tilanne, pohjaveden suojelu sekä muut ympäristönäkökohdat, ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet sekä tielain edellyttämä kohtuullinen ratkaisu. Suunnittelu on mahdollista maakuntakaavasta ja yleiskaavasta huolimatta. (Viittaamme tielakiin 5.2.1999/133, jonka mukaan ”Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, voidaan tie suunnitella, jos tien luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.”).

Lahdessa 5 päivänä kesäkuuta 2012

 

Launeen omakotiyhdistys ry

Marjo Liukkonen      Helena Juutilainen

puheenjohtaja            hallituksen jäsen

 

Ali-Juhakkalan asukasyhdistys ry

Hannu Mieskolainen

puheenjohtaja

 

Liipolan lähiöseura ry

Jouni Ikonen

puheenjohtaja

 

Nikkilän asutusalueen Omakotiyhdistys r.y.

Eino Haapala

puheenjohtaja

 

Patoseudun omakotiyhdistys ry

Tapio Irri

puheenjohtaja

 

Venetsian omakotiyhdistys ry

Jari Grönroos

puheenjohtaja

 

Salpausselän luonnonystävät ry

Martti Vikberg

puheenjohtaja

 

 

 


Ajankohtaista -arkisto