Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23
sale töpeksi sipilän kanssa,oli yhteinen juoni. 17.06.2017 19:57

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit


Onerva Vartiainen:
Ohikulkutie olisi jo, jos Renkomäen vaihtoehto olisi hyväksytty

Valtuustoaikanani jouduin muutaman kerran tekemisiin ohikulkutieasiassa. Joka kerran olin
Renkomäen linjauksen kannalla. Perusteluna ympäristöseikat eli rekkaliikenne mahdollisimman
nopeasti pois pohjavesialueilta ja kaupungin keskustasta. Toisena määräävänä asiana taloudelliset
laskelmat, koska ohikulkutie Renkomäen kautta on huomattavasti edullisempi. Kolme kertaa kau-
punginvaltuusto päätti, ettei Launeen vaihtoehtoa hyväksytä. Jostain syystä Launeen linjaus oli
tiesuunnittelijoille sellainen päähänpinttymä, että se tuotiin aina uudelleen valtuustoon. Tiedotus-
tilaisuuksissa esiteltiin Launeen linjauksesta rahaa maksaneita pienoismalleja, joiden avulla ha-
vainnollistettiin, miten ympäristölle ei tule melu- ja muita haittoja, kun tie viedään osittain tunne-
liin. Samalla vakuutettiin, ettei tunnelin rakentamisesta aiheudu pohjavesille ongelmia eivätkä rä-
jäytykset Liipolan kallioiden alla aiheuta rakennuksille vahinkoja. Viimeisimmässä virtuaalisessa
mallissa tie ennen sukeltamistaan tunneliin oli kuin sutjakka formularadan suora. Koskaan ei kui-
tenkaan pyynnöistä huolimatta tehty edes alkeellisintakaan pienoismallia Renkomäen vaihtoeh-
dosta.

Ennen viimeistä äänestystä, jossa Launeen linjaus sai niukan voiton, olin jättänyt valtuustokysy-
myksen, jossa pyysin tietoja, miten paljon omakotitalo- ja rivitalotontteja voitaisiin kaavoittaa ja
myydä Launeen linjausalueelta, jos ohikulkutietä ei siihen tule. Perusteluna paitsi saatavat rahat
myös se, että virkamiehet ja valtuutetut kaiken aikaa pitivät tärkeänä, että on riittävästi kaavoitet-
tavaa aluetta asumiseen. Kyseinen aluehan liittyy luontevasti mm. Patoseutuun, Alijuhakkalaan
sekä Launeen palveluihin.

Ensimmäisen kerran olin tielinjausasiassa äänestämässä 28. toukokuuta 1990. Jos ohikulkutietä
olisi silloin rivakasti lähdetty rakentamaan Renkomäen linjauksen mukaisesti, tie olisi ollut jo vuo-
sia käytössä. Nyt valtion ja kaupungin taloudellinen tilanne tuskin pitkään aikaan sallii rakentamis-
ta valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Ja meille valtuutetuille nimenomaan va-
kuutettiin tiedotustilaisuuksissa, että jos teiden rakentamiseen tarvittavia määrärahoja joudutaan
supistamaan, Launeen linjausta ei rakenneta, mikäli varojen niukkuus pakottaisi huonontamaan
suunnitelmaa eli siis mm. tunneliratkaisuja.

Renkomäen linjauksen tienoille on kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana tullut lisää teolli-
suus- ja kaupallisia yrityksiä. Renkomäen liittymästä ovat yhteydet Helsinkiin, Orimattilan suun-
taan sekä itään että pohjoiseen. Kun rahaa tarvitaan eri puolilla maata koulujen, terveyskeskusten
ja sairaaloiden perusparannuksiin ja lisärakentamiseen, palveluasuntojen rakentamiseen, raide-
liikenteen korjauksiin, perus- ja soveltavaan tutkimustyöhön elinkeinoelämän hyväksi ja moniin
muihin toimintoihin, eikö pitäisi siis tosiasiat tunnustaa ja ottaa Renkomäen vaihtoehto uudelleen
käsiteltäväksi. Ainakin pitäisi julkisesti veronmaksajille selvittää tämän hetken vaihtoehtolaskelmat
kummastakin tielinjauksesta.

Onerva Vartiainen

 

 

 

 


Ajankohtaista -arkisto