Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


VT12

VT 12 Eteläinen kehätie:
Omakotiyhdistykset tekivät muistutuksen kehätiestä

Lahden kaupungin suunnitelmat eteläisen kehätien rakentamiseksi Launeen läpi saavat huutia Etelä-Lahden omakotiyhdistyksiltä. Seitsemän alueen omakotiyhdistystä sekä Lahden omakotiliitto ovat koonneet voimansa yhteen ja tehneet muistutuksen VT 12 Eteläisen kehätien suunnitelmasta, joka oli yleisesti nähtävissä ja arvioitavissa teknisen viraston asiakaspalvelussa kuukauden ajan. Muistutus on toimitettu kaupungille viime maanantaina.

Muistutuksessa omakotiyhdistykset nostavat esiin seitsemän epäkohtaa tiesuunnitelmassa. Lähtökohtaisesti omakotiyhdistykset pyrkivät siihen, ettei tietä rakennettaisi lainkaan tai että se tehtäisiin huomattavasti halvemman linjauksen mukaisesti toisaalle siten, että tiestä koituisi alueen asukkaille mahdollisimman vähän haittaa melusta ja päästöistä ja ettei pohjavesille aiheutettaisi vahinkoa. Alle olemme keräneet pääkohdat muistutuksesta.


Allekirjoittaneet Etelä-Lahden asukasyhdistykset vaativat huomioimaan tiesuunnitelmassa seuraavaa:

1. Laki sanoo: "Maantie on rakennettavaa siten, että tien tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii." Yleissuunnitelman tien hinnaksi oli arvioitu 155,8 miljoonaa euroa (2008), joten nyt tiesuunnitelmassa oleva arvio 275 miljoonaa euroa on lähes kaksinkertaistanut tien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. Tiesuunnitelma ei enää vastaa yleissuunnitelmaa koska suunnitelmaa on kustannussyistä muutettu. Tiehallinnon tekemät kustannukset, joilla Lahden kaupunginvaltuusto linjasi tien Launeelle (2006), olivat 89 miljoonaa euroa. Viimeisimmän laskelman mukaan Lahden kaupunki on lupautunut maksamaan kustannuksista lähes saman verran kuin kokonaiskustannukset olivat valtuuston päättäessä asiasta.

2. Yleissuunnitelman mukaisesti kehätien varteen ei jää asuinalueita yli 55 dB:n liikennemelulle. Nyt tiesuunnitelmassa tämä määräys ei toteudu. Vaadimme määräyksen toteuttamista sekä meluesteiden rakentamista yhtä korkeiksi tien molemmille puolille heijastusmelun välttämiseksi.

3. "Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (vuodelta 1996) on kulunut jo paljon aikaa, joten selvitykset eivät ole kaikilta osin ajan tasalla eivätkä täysin nykykäytännön mukaisesti tehtyjä." Esimerkiksi Euroopan Unioni on antanut vuonna 2004 uusia raja-arvoja päästöille. Etelä-Lahdessa asuvat noin 23 000 henkilöä altistetaan terveydelle vaarallisille pienhiukkasille, joita ei tiesuunnitelmassa ole tutkittu muutoin kuin tunneleiden suulla.

4. Tien läheisyyteen ollaan suunnittelemassa Etelä-Lahden suurkoulua. Kehätien toteutuessa sadat lapset ja nuoret altistetaan tietoisesti pienhiukkasille, puhumattakaan vanhuksista ja astmaatikoista. Etelä-Lahden ilmanlaatu on jo nyt koko maahan verrattuna Suomen huonoimpia. Vaadimme että tiesuunnitelmaan lisätään selvitys koko tien alueelta päästöjen ja pienhiukkasten osalta.

5. Tie kulkee tärkeällä pohjavesialueella noin kilometrin. Pohjavesien muodostusalueen kohdalla tien pinta on yli kaksi metriä pohjavesipinnan alapuolella lyhyessä betonikaukalossa. Tielinja kulkee myös vieressä virtaavan Paskuriojan alapuolella. Pohjavesien likaantumisvaara on suuri ja virtaussuunta on kohti läheistä Launeen lähdettä. Suunnitellun betonikaukalon mitoitus ja materiaali ovat riittämättömät suojaamaan pohjavettä, varsinkin kun sääolot tulevat olemaan yhä vaihtelevaisemmat tulevaisuudessa. Juuri kun Launeen lähteen vesi on puhdistumassa aiemmasta likaantumisesta, uhkaa kehätie pilata sen uudelleen. Pohjavesien suojelun kannalta kriittisissä kohdissa lisääntyvät myös pintavesien tulvaongelmat sekä pinta- ja pohjavesien sekoittumismahdollisuudet. Selkeimmin tämä vaara on ns. Patomäen tunnelin suulla, jossa tielinja risteää samalla tasolla olevaan Paskurinojaan.

6. Tiesuunnitelmassa ei ole huomioitu tarpeeksi koko tielinjauksen alla olevia virallisia ja epävirallisia luonnonmonimuotoisuus (LUMO) -alueita. Lahden yleiskaavan suunnitteluohjeissa sanotaan, että muutokset tulee suunnitella vaalien luonnon monimuotoisuutta.

7. Tiesuunnitelmahankkeen alkaessa oli ELY-keskuksen nettisivuilla selvästi eri alueita koskevat kuvat nimetty alueiden mukaan. Kuulutusvaiheessa olevat kuvat löytyivät ainoastaan numeroituina. Tämä hankaloitti asukkaiden tutustumista kuviin. Vaadimme, että tiesuunnitelmassa olevat kuvat tulee nimetä paikkojen, ei numeroiden mukaan.


Jokimaan omakotiyhdistys ja Metsä-Hennalan asukasyhdistys ovat lisänneet omat erilliset muistutuksensa edellisten lisäksi koskien mm. melunsuojausta ja kevyen liikenteen väylää Okeroisissa.

Muistutuksen ovat allekirjoittaneet Jokimaan omakotiyhdistys, Nikkilän asutusalueen Omakotiyhdistys, Metsä-Hennalan omakotiyhdistys, Liipolan lähiöseura, Patoseudun omakotiyhdistys, Ali-Juhakkalan omakotiyhdistys, Launeen omakotiyhdistys ja Lahden omakotiliitto ry . Omakotiyhdistykset pyytävät muistutukseen kirjallista vastausta.


Petri Salomaa

 


Ajankohtaista -arkisto