Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

sisäiset uhat selvitettävä sanoo kanerva. poliitikko ei ymmärrä näköjään uhkia. on meillä siinä poliitikko.no ainakin naisten tekemät vääryydet.jotka on selvittämättä.kyvyttömät pois paikoiltaan. 21.08.2017 08:42
Kysyisin nyt. Saako tänne kirjoittaa, vaikka ei osaakaan. Aloitukset pienellä ym.söherrystä. Jos olis edes asiaa, niin vielähän sen saattaisi kestää. 20.08.2017 18:43
meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Launeen linjauksen vastustajat kommentoivat
Ely-keskuksen VT 12 tiekäytäväselvitystä

Uudenmaan Ely-keskus julkaisi kesäkuussa tiekäytäväselvityksensä koskien VT12 tulevaa linjausta. Selvityksessä tutkittiin viittä eri vaihtoehtoa, jotka ovat vuosien varrella olleet esillä. Ely-keskuksen mukaan paras vaihtoehto tutkituista on ns. Launeen linjaus. Koska nimenomaan Launeen linjaus on ollut kovan vastustuksen kohteena, pyysimme kommentteja tiekäytäväselvityksestä Launeen linjausta vastustavilta tahoilta.

Virtuaali VT12
Virtuaalimalli VT 12 Launeen linjauksesta. Kuvassa uusi kehätie alittaa Uudenmaankadun Prisman ja Gigantin kohdalla ja painuu tunneliin Liipolan alle. 
Vasemmalla Kuovinkuja, oikella mm. Launeen koulu (valkea, iso rakennus)


SALPAUSSELÄN LUONNONYSTÄVÄT RY:

Maankäyttö ei välttämättä edellytä uutta tietä, sillä maankäyttö ja monet suunnitelmat ovat muuttuneet siitä lähtökohdasta, mitä 70 -luvulla on kaavailtu. Liikenne ei enää kasva ja kaupallinen keskus on siirtynyt muualle. Edelleen ilmastomuutoksen torjunta edellyttää päästöjen huomattavaa vähentämistä ja lisääntyvien sateiden ja tulvariskien huomioimista. Lisäksi 2. momentin vaatimus kohtuullisista kustannuksista ja ympäristönäkökohdista ei täyty Launeen linjauksessa, koska se on puolta kalliimpi ratkaisu kuin ns. Renkomäen linjaus ja ympäristöhaitat olemassa olevalle asutukselle ja luonnolle ovat huomattavasti vahingollisemmat kuin Renkomäen linjauksessa.

Launeen ohitiesuunnitelma on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa poliittisen väännön tulos, sillä ohitie on ollut välillä kummassakin kaavassa Renkomäen vaihtoehdon mukainen, ja Renkomäen linjaus on selvityksissä todettu yhtä mahdolliseksi kuin Launeen vaihtoehto. Tämä osoittaa sen, että liikenneviraston ja kuntien virkamiehet osaavat muokata selvityksiä halutulla tavalla ja että Renkomäen linjaus täyttäisi Maantielain 17 §:n vaatimuksen täydellisesti. Tässä tapauksessa ympäristöviranomaiset ja paikalliset asukkaat ovat johdonmukaisesti vastustaneet Launeen linjausta. Mielestämme valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet ja luonnonsuojelulaki - jos ne oikein ja puolueettomasti tulkitaan - puoltavat Renkomäen linjausta huomattavasti osuvammin kuin Launeen linjausta.

Lisäksi Launeella on jo nykyisin niin paljon liikennettä, että siellä ilmanlaatu on usein huonompi kuin Lahden keskustassa. Esim. 4.3.2013 uutisoitiin, että Lahden Launeen säähavaintoasemalla on huonoin ilman laatu koko Suomessa. Launeella kärsitään myös jatkuvasta autoliikenteen melusta. Vaihtelevassa maastossa eivät mitkään meluesteet, tunnelit tai syvennykset pidättele liikennemelun leviämistä. Meluesteet luovat tämän lisäksi epäesteettistä ja ikävää asuinympäristöä. Rakentaminen on siinä määrin levinnyt koko Etelä-Lahden alueelle, että siellä on jäljellä hyvin vähän kunnollisia lähipuistoja ja - virkistysalueita. Ko. Launeen väylä olisikin hyvin tarpeellinen viherväylänä vaimentamaan melua, puhdistamaan ilmaa, sitomaan pölyä, tasaamaan hulevesiä ja tulvia ja siten parantamaan ihmisten terveyttä, elinolosuhteita ja viihtyvyyttä.

Yleissuunnitelmassa ei ole paneuduttu tarpeeksi näihin seikkoihin. Uuden tien tarvetta ei ole tarpeeksi pohdittu ja perusteellisia muita ratkaisuja ei ole haluttu ottaa vakavasti, vaikka nykyisen maantien parantaminen olisi ensisijainen toimenpide. Salpausselän luonnonystävät ry täsmentää, että tarkoitamme Salpakangas-Renkomäen nykyisen maantieyhteyden kunnostamista palvelemaan Salpausselän pohjavesialueelta siirtyvää enimmäkseen raskasta ohikulkuliikennettä. Muutoinkin toteamme edelleen, että nykyisten liikenneväylien parantamistoimet olisivat riittävä toimenpide liikenteestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Pohjavedet on jo suojattu Salpausselän alueella, jossa paikallinen autoliikenne joka tapauksessa säilyy.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että jos ylipäätään tarvitaan uusi ohitustie, niin sen on kuljettava reilusti kauempana nykyisestä taajama-alueesta. Ei ole tarkoituksenmukaista siirtää nykyisen tien haittoja toisten asukkaiden haitoiksi ja paikkaan, jossa on samat pohjavesiongelmat (Launeen lähteen vedenottamo), luonto- ja kulttuuriarvoja yhtä paljon jos ei enemmänkin ja jonne rakentaminen on puolta kalliimpaa kuin pari kilometriä kauemmaksi rakentaminen (Renkomäen linjaus). Kauempana uusi tie mahdollistaisi paljon enemmän uutta maankäyttöä kuin konsanaan Launeen linjauksen varrella on mahdollista. Ylimitoitus tarkoittaa myös sitä, että kun Launeen linjaus olisi rakennettu, pian tulee tarve kuitenkin rakentaa uusi ohitie kauemmaksi.

Kohtuulliset kustannukset, luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen minimointi eivät toteudu Launeen vaihtoehdossa. Jo yksistään lukuisten yli- ja alikulkusiltojen ja ramppien betoniset rakenteet kuluttavat luonnonvaroja ja maa-alaa ja tuottavat kasvihuonekaasuja. Valtatie keskellä taajama-aluetta hankaloittaa varsinkin lasten, vanhusten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksia. Launeen kaupallinen keskus on siirtynyt Renkomäkeen, jonne hyvällä tahdolla ja suunnittelulla on vielä tilaa mahdolliselle Renkomäen linjaukselle

Huom! Teksti lainattu osin Salpausselän luonnonystävät ry:n valituksesta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä

ERKKI ROPE (Maakuntainsinööri Päijät-Hämeen Liitto):

Ihmettelin että VT 12 parantaminen nykyisellä paikalla kuitattiin johtopäätöksillä perusteita joita ei esitetty raportissa.
"Valtatien kehittäminen sen nykyisellä paikalla edellyttää hyvin järeitä ja kalliita rakentamisratkaisuja, eikä tulos silti täytä kaikkia valtatien kehittämiselle asetettuja tavoitteita."

Tässä ratkaisussa pohjavesien suojaus olisi voitu tehdä vielä puuttuville osille kaukalo- ja tunnelirakentamisen yhteydessä. Kehätievaihtoehdossa nykyisen valtatien suojaukset jäävät tekemättä vaikka liikennemäärät säilyvät lähes samoina. Valtaosa tien liikenteestä on paikallista liikennettä, joka ei siirry kehätielinjaukselle.

Tunneliratkaisu aseman kohdalla avaisi hyvät mahdollisuudet kehittää maanpäällistä jalakulkuun soveltuvaa liikenneympäristöä asema-aukiolla, sekä maanalaista pysäköintitilaa matkakeskuksen liikerakentamisen yhteydessä.

Kehätien tai kokoojakadun tuominen lännestä Launeelle kyllä lisää alueen saavutettavuutta, mutta myös marketalueen lisärakentamispainetta.Tästä aiheutuu liikenteen kasvua Uudenmaankadulle jonka kapasiteettia keskustaan päin ei voine enää lisätä. Kevyen liikenteen väylille ei nytkään näytä olevan tilaa rakentaa sujuviksi esim Prisman kohdalla.

Nyt esitetyn 0+ vaihtoehdon sijaan olisi ollut tutkittava järeän parantamisen vaikutuksia liikennevirtoihin, yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön.
Olisi laadittava uusi arvio valtatien parantamisesta nykyisellä paikallaan kustannusarvioineen ja vaiheittain toteuttamisratkaisuineen.

LAUNEEN OMAKOTIYHDISTYS:

"Kujalan ja Okeroisten välisen osuuden yleissuunnitelma on valmistunut v. 2002 ja Okeroisten ja Soramäen välisen osuuden yleissuunnitelma v. 2008. Yleissuunnitelmien laatimisen yhteydessä on laadittu runsaasti erilaisia taustaselvityksiä ja vaihtoehtovertailuja"
Kommentti: Ei ole mainittu, että yleissuunnitelma ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu Maantielain vastaisena (valitus on KHO:ssa).

"Valtatien 12 liikenteen on ennustettu kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 20 %. Mytäjäisten liittymän länsipuolella liikenteen ennustettu kasvu on 6 000-7 000 autoa/vrk, ja arkiliikennemäärä voi nousta yli 40 000 autoon/vrk. Toimivuustarkastelujen perusteella valtatientien liikennöitävyys heikkenee selvästi ilman kehittämistoimia vuoteen 2025 mennessä"
Kommentti: Liikenne ei enää kasva. Logistiset painopisteet ovat Lahdessa siirtyneet Renkomäkeen, mutta sisäinen liikenne (n 60%) ei siirry, se on ja pysyy nykyisellä väylällä. Nykyiselle väylälle voidaan tehdä parannuksia ja joka tapauksessa puuttuvat pohjavedensuojaukset on tehtävä. Myös tunneliratkaisuja voidaan tehdä nykyisellä väylällä = vaihtoehtoa pitäisi vielä tutkia kustannuksineen ja vaiheittain rakentamisineen, ennen kuin matkakeskusta aletaan rakentamaan.

"Renkomäen vaihtoehto: Valtatietasoinen 12 yhteys pitenee selvästi"
Kommentti: Tulisi olemaan kuitenkin sujuvampi yhteys ja ajoaika olisi sama, jotka ratkaisevat raskaan ohitieliikkeen valinnassa, jo nyt monet ajavat Renkomäen kautta! Vaarillisten aineiden kuljetukset ovat jo ohjattu sinne!

Laune: "Vaihtoehto on hyväksyttyjen kaavojen mukainen ja vaihtoehdoista pisimmälle suunniteltu."
Kommentti: Tien toteutusaikataulu on vielä niin pitkä, että maakuntakaavan ja asemakaavojen muutokset on helppo tehdä, jos vain päättäjät niin haluavat.

"Vaihtoehto Laune ei sijoitu hiljaisten alueiden läheisyyteen."
Kommentti: Launeen linjaus kulkee Kukonkosken hienon äänimaiseman (veden solina) läpi, Kukonkoski on myös hiljaista aluetta, mutta se on ilmeisesti hiljaisten alueiden inventoinneissa jätetty tarkoituksenmukaisuussyistä pois!

-Petri Salomaa-


Ajankohtaista -arkisto